Aktuelle konferanser høsten 2018

Plankonferansen 2018 på Scandic Havet i Bodø. Stikkord for konferansen er planavklaring i sjø, arealregnskap, spredt boligbygging og folkehelse. Hold av datoene, og følg med her for mer info om program og påmelding. 

 

Jordvernkonferanse 6. og 7. november på Scandi Havet i Bodø, i regi av Fylkesmannen i Nordland og Jordvern Nordland. Aktuelle temaer som vil bli belyst er blant annet: Arealkonflikter, matsikkerhet, ny nasjonal jordvernstrategi, framtidas løsninger, tiltak for bedre jordvern - erfaringer fra andre fylker, utbyggerinteressene, urbant landbruk og status for Nordland. Mer info og muligheter for påmelding finner du her

 

Viltkonferanse NFK 28. og 29. august på Thon Nordlys i Bodø. Mer info og link til påmelding finner du her

Aktuelle tilskuddsordninger

Nordland fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger, og det er opptil flere som kan være aktuelt for ulike områder innen teknisk sektor, blant annet: 

- Attraktive og inkluderende samfunn

- Folkehelsetiltak

- Innovasjon og næringsutvikling

- Landbruk

- Omstillingsmidler

- Kommunal infrastruktur

Stedsutvikling

- Trafikksikkerhet  

- Viltformål