Salten KAN

Med bakgrunn i Meld.St.21 (2016-2017) og brev fra Fylkesmannen i Nordland, datert 24.4.2017, har åtte kommuner i Salten vedtatt å samarbeide om skoleutvikling i perioden 2017-2022 - Salten KAN. 

 

Meld.St.21 (2016-2017)– Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, legger opp til at kommuner skal etablere samarbeidsforum og i fellesskap bli enige om hvordan de statlige midlene skal brukes og hvilke tiltak som skal prioriteres.  Tiltakene og samarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv, og bidra til at kommuner og skoler arbeider i retning sektormålene, fastsatt av Kunnskapsdepartementet:

·      Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø

·      Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse

·      Flere elever og lærlinger skal gjennomfør videregående opplæring

 

Målet med samarbeidet er at vi skal styrke den profesjonelle læringsevnen til skolene i Salten. Vi tenker å styrke og videreutvikle det etablerte samarbeidet som vi har hatt i Ungdomstrinn i utvikling (UiU). Vi har erfart at å jobbe etter skolebasert kompetanseutvikling, organisasjonslæring, prinsipp for lærende møter og lærende nettverk er nyttig for oss. For å etablere robuste profesjonelle læringsfellesskap innad på skoler og robuste lærende nettverk på tvers av skoler, ser vi at vi trenger å videreforedle, styrke og utvide det skoleutviklingsarbeidet som allerede er etablert.

 

Alle skolene som har deltatt i UiU har lært, det har vært en bevegelse hos alle. Samtidig er det slik at skolene hadde ulike utgangspunkt og har jobbet ulikt, derfor kommet ulikt når det gjelder profesjonell læringsevne. Vi har også noen barneskoler som ikke har deltatt i UiU, og de må vi få «koblet på» og vi ser at vi må tenke et differensiert løp der vi legger opp tiltakene etter prinsippet om tilpasset opplæring. Skolene må møtes der de er, og bygges fra sitt ståsted. Samtidig er det slik at alle skolene har kvaliteter på ulike områder, og det skal vi få utnyttet i skoleutviklingsarbeidet.