Samarbeidsavtale

Grunnskolene og de videregående skolene i Fauske, Sørfold og Saltdal har en formell samarbeidsavtale der målsettingen er å jobbe sammen om målrettede samarbeidstiltak mellom grunnskole og videregående skoler som bidrar til økt gjennomføring i videregående skoler. I tillegg skal samarbeidet være med på å øke kunnskapene om de ulike skoleslagene blant ansatte i grunnskole og videregående opplæring, i tillegg til skoleeierne.

 

Mer om bakgrunn, målsetting og organisering finner du i teksten under, og selve avtalen med årshjul som viser de ulike tiltakene finner du her. Den skal revideres etter dette skoleåret, og det blir blant annet spennende å se hvordan vi kan finne en god sammenheng mellom denne og øvrig arbeid med skoleutvikling jf. Meld.St. 21 (2016-2017), og sektormålet som går på økt gjennomføring i videregående skole. 

 

Presentasjoner fra vårens møter i samarbeidsutvalget og rådgivernettverket kan du finne ved å klikke deg inn på linkene under: 

 

Rådgivernettverk 19.4.2018: 

Presentasjon fra Fauske vgs om konsekvenser av elever som har fritak fra fag i grunnskolen finner du her

Presentasjon fra Saltdal vgs om gjennomføring i vgs finner du her

Presentasjon fra Fauske vgs om utfordringer skolen ser finner du her

 

Samarbeidsforum grunnskole-vgs 17.4.2018: (Fauske, Sørfold, Saltdal): 

Presentasjon om tiltak for høytpresterende elever finner du her

 

Presentasjon om Teknouka 2018 finner du her.  

 

Bakgrunn for avtalen:

§  Tidligere nasjonal satsing for å øke gjennomføringen, Ny GIV, er nå videreført gjennom Kunnskapsdepartementets strategi «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring».

§  Et virkemiddel er etablering av konkrete samarbeidsavtaler mellom videregående skoler og kommuner om blant annet oppfølgingen av utsatte elever i videregående opplæring og om ungdom utenfor arbeid og opplæring, herunder tiltak knyttet til levekårsvansker av betydning for frafall.

§  Det er videre behov for å systematisere samarbeid om opplæring i grunnopplæringen også når det gjelder andre elever.

§  Avtalene skal bidra til å sikre et hensiktsmessig og systematisk samarbeid mellom grunnskoler og videregående skole ved å tilrettelegge for god sammenheng i grunnopplæringen, tilpasset den enkeltes forutsetninger.

§  Den viktigste målsettingen innenfor videregående opplæring i Nordland er å øke gjennomføringen.

§  Avtalen skal også inngå som en del av kommunenes satsing på Ungdomstrinn i utvikling (UiU).

 

Målsetting

Avtalen skal:

§   Iverksette målrettede samarbeidstiltak mellom grunnskole og videregående skoler som bidrar til økt gjennomføring i videregående skoler særlig ved at elever i grunnskolen sikres en god overgang til videregående opplæring.

§  Øke kunnskapen om de ulike skoleslagene blant ansatte i grunnskolen og videregående opplæring, samt de ulike skoleeiere.

 

Organisering av samarbeidet

Samarbeidsforum:

§  Det etableres/ formaliseres et samarbeidsforum bestående av rektorene i begge skoleslagene fra hver kommune, skolesjef/ enhetsleder oppvekst og andre aktuelle samarbeidsparter i kommunene. Arbeidsutvalget til rådgivernettverket inviteres med som deltakere.

§  RKK koordinerer møtene og fungerer som sekretariat.

§  Disse møtes 2 ganger pr år.

 

Arbeidsutvalg:

§  Det etableres et arbeidsutvalg bestående av rektor fra begge videregående skoler, rektor/skolesjef som representant fra alle kommunene, samt RKK Salten og Karrieresenteret i Salten.

§  RKK koordinerer møtene og fungerer som sekretariat.

 

§  Arbeidsutvalget består av overnevnte parter, der deltakelse styres av stilling/funksjon.