Oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur er en stor sektor i alle våre kommuner, og en sektor hvor vi jobber med ulike former for kompetanseutvikling.

Det største området innenfor denne sektoren akkurat nå er ny ordning for skoleutvikling, jf. Stortingsmelding 21 2016/2017 - Lærelyst - tidling innsats og kvalitet i skolen

Det jobbes også med ny læreplan for skolen for å gjøre fagene mer relevante for framtiden, og det er et viktig arbeid som må være en del av helhetlig jobbing med skole og skoleutvikling. 

RKK Salten drifter nettverk for skoleeiere og skoleledere, der skoleutvikling er hovedprioriteten nå. RKK Salten-kommunene har gått inn i et samarbeid med Bodø kommune i forbindelse med skoleutvikling. 

Skoleeierne har prioritert følgende tiltak, i tillegg til skoleutvikling, for 2018: 

- Fagdag med tema "Elever med psykiske vansker - kjennetegn og tiltak".

- Fagdag med tema "Pedagogisk bruk av IKT"

- Kursrekke i forhold til migrasjonspedagogikk

- Fagdag i forbindelse med muntlig eksamen

- Ny, felles avtale med Kikora

- Formidle informasjon i forbindelse med KFK (kompetanse for kvalitet). 

- Mulig fagdag med Skooler som tema, når dette er i gang i alle kommuner. 

 

Utenom nettverk for grunnskole er det også andre regionale nettverk som drives i regi av RKK Salten: 

- Nettverk for SFO-ledere

- Samarbeidsforum for samarbeidet mellom grunnskole og videregående i Fauske, Saltdal og Sørfold

- Newton-lærer-nettverk 

- Barnehagenettverk

- Spes.ped.-nettverk

 

I tillegg deltar RKK Salten i rådgivernettverk for Fauske, Sørfold, Saltdal (m.fl.) som et ledd i samarbeidsavtalen mellom grunnskole og vidergående.